Zasady etyczne

Zasady etyczne dla Redakcji
e-Wydawnictwo publikuje wyłącznie prace, które uzyskały pozytywną recenzję wydawniczą sporządzoną przez pracownika naukowego, specjalistę z danej dziedziny wiedzy, ze stopniem naukowym profesora, doktora habilitowanego lub doktora (w przypadku Recenzentów z ośrodków naukowych z zagranicy),
Redakcja wymaga od Autora oświadczenia, iż Autor zapoznał się z uwagami Recenzenta i zastosował się do nich,
Redakcja nie ujawnia osobom trzecim materiałów przesłanych przez autorów, a także (przed publikacją) nie wykorzystuje informacji zawartych w pracy bez wiedzy i zgody autora,
Redakcja wymaga od autorów wskazania źródła finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów,
Redakcja wymaga od autorów oświadczenia, że zgłoszona praca (artykuł) nie była wcześniej publikowana; w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach praca (rozdział w pracy zbiorowej) może być ponownie opublikowany za zgodą redaktora naukowego pracy i redakcji,
Redakcja wymaga od autorów deklaracji, iż w przekazywanej do publikacji pracy nie występują zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship,
wszelkie wykryte przez redakcję przypadki ghostwriting, guest authorship, honorary authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniające autorów, towarzystw naukowych, wydawców itp.),
Redakcja wymaga od Autorów ujawnienia ich wkładu procentowego oraz wkładu poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do publikacji pracy,
Redakcja wymaga od autorów oświadczenia, że praca nie pozostaje w zależności od wkładów intelektualnych innych osób, w takim zakresie, w jakim wymaga to w świetle zasad prawa oraz etyki naukowej ujawnienia ich jako współautorów lub wyłącznych autorów, a zakres wykorzystania cudzych wkładów intelektualnych wynika z jej treści – w tym odwołań bibliograficznych uwzględniających zasady prawa cytowania określone w art. 29 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Redakcja dba o terminowość realizacji poszczególnych etapów procesu wydawniczego.
 
Zasady etyczne dla Recenzentów
Recenzent posiada dostateczną wiedzę merytoryczną w zakresie dot. przedmiotu recenzowanej pracy,
Recenzent zachowuje poufność i nie ujawnia szczegółów recenzowanych tekstów, a także nie wykorzystuje pozyskanych w toku sporządzania recenzji informacji dla swoich korzyści,
Recenzent zachowuje obiektywizm, stara się przekazać konstruktywne uwagi odnośnie do tekstu,
Pomiędzy Recenzentem a Autorami nie występuje konflikt interesów, a w szczególności nie występują w tym zakresie między Recenzentem a autorami bezpośrednie relacje osobiste, takie jak pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
Recenzent sporządza recenzję w ustalonym terminie, informuje niezwłocznie redakcję, jeśli potrzebny jest dodatkowy czas na sporządzenie recenzji.
 
Zasady etyczne dla Autorów
Autor deklaruje, iż w przekazywanej do publikacji pracy nie występują zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship,
zgłoszona przez Autora praca (artykuł) powinna być oryginalna i nie powinna być wcześniej publikowana; jeśli praca stanowi przedruk, może być opublikowana za zgodą Redakcji, lecz informacja ta musi być zaznaczona w przypisie,
Autor – w wypadku prac współautorskich – deklaruje procentowy wkład swój oraz poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do publikacji pracy,
Autor oświadcza, że jego praca nie pozostaje w zależności od wkładów intelektualnych innych  osób, w takim zakresie, w jakim jest wymagane w rozumieniu zasad prawa oraz etyki naukowej ujawnienia ich jako współautorów lub wyłącznych autorów, a zakres wykorzystania cudzych wkładów intelektualnych wynika z jej treści – w tym odwołań bibliograficznych uwzględniających zasady prawa cytowania określone w art. 29 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że jego praca opiera się lub nie opiera się na jego własnym pomyśle,
Autor wskazuje – jeśli występują – źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów,
Autor przed oddaniem utworu do publikacji, jeżeli zachodzi taka konieczność, zobowiązuje się dostosować jego treść do aktualnego stanu prawnego oraz faktycznego,
Autor (lub redaktor pracy zbiorowej) zobowiązany jest zapoznać się z uwagami Recenzenta, ustosunkować się do nich i poprawić pracę, korzystając z jego wskazówek,
Autor podpisuje stosowne oświadczenie (w przypadku pracy zbiorowej oświadczenie podpisuje Redaktor pracy zbiorowej), z którego wynika w szczególności, że uwzględnił on zalecenia Recenzenta lub – jeśli nie uwzględnił niektórych zaleceń Recenzenta – Autor bądź Redaktor zobowiązany jest napisać uzasadnienie,
Autor deklaruje, że nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich – w tym praw autorskich i osobistych – jego oświadczenie obejmuje zarówno tekst utworu, jak i zamieszczone w nim ewentualnie przez Autora inne elementy, takie jak np. schematy, rysunki i wykresy, a także inne utwory, przekazy nie będące utworami lub ich fragmenty wykonane osobiście przez Licencjodawcę lub przez inne osoby,
Zgłaszane badania powinny być prowadzone etycznie i odpowiedzialnie oraz powinny być zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami,
Autorzy powinni przedstawiać wyniki swoich badań jasno, rzetelnie, bez fałszerstw lub manipulacji danymi oraz powinni dążyć do jasnego i jednoznacznego opisu swoich metod, aby ich badania mogły być potwierdzone przez innych,
Autorstwo publikacji naukowych powinno dokładnie odzwierciedlać wkład poszczególnych osób w pracę i jej ogłoszenie,
Źródła finansowania i istotne konflikty interesów powinny być ujawniane.