Zalecenia dotyczące przygotowania publikacji

  Opis publikacji
  Autor określa typ publikacji i dziedzinę.
Definicja monografii i punkty za publikacje – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392).
  Formy dostarczenia dzieła
  Dzieło dostarczane jest w formie elektronicznej w otwartym (możliwym do korekty) pliku tekstowym drogą mailową lub na nośniku (CD, DVD, USB). Powinno być zapisane w formacie doc lub docx, czcionką Times NewRoman 12 pkt (tekst),  10 pkt (przypisy), z zachowaniem intelinii 1,5; przypisy bez odstępów; całość należy wyjustować; akapity należy zaznaczyć tabulatorem, nie spacjami.
  Skład i publikacja
  Komitet Redakcyjny dokonuje lub zleca realizację wydania tekstu w zakresie obejmującym następujące elementy: strona tytułowa, stopka z copyright, ISBN, korekta językowa oraz skład i łamanie.
  Rozpowszechnianie utworu
  Dzieło zostaje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach Prawniczej i Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej, w postaci poindeksowanego pliku, a także w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest też drukowane w postaci egzemplarzy autorskich.
  Promocja dzieła
  Każda publikacja promowana jest przez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Informacja o publikacji jest wysyłana do bibliotek prawniczych w kraju.
  Słowa kluczowe i opis publikacji
  Autorzy proszeni są o przygotowanie i nadesłanie do Wydawnictwa: słów kluczowych (5–10 słów obrazujących istotę tekstu), kilku zdań opisujących przedmiot i zakres pracy (mogą być to pierwsze zdania streszczenia).
  ORCID
  Autorzy proszeni są o załączeniu do publikacji / artykułu swojego numeru ORCID.
  DOI
  Każda publikacja posiada elektroniczny identyfikator DOI.
  Zasady edytorskie przyjęte w publikacjach e-Wydawnictwa WPAE
  Formularz recenzji
  Oświadczenie recenzenta w sprawie konfliktu interesów