Zasady etyczne

Zasady etyczne dla Redakcji
• e-Wydawnictwo publikuje wyłącznie prace, które uzyskały pozytywną recenzję wydawniczą sporządzoną przez pracownika naukowego, specjalistę z danej dziedziny wiedzy, ze stopniem naukowym profesora, doktora habilitowanego lub doktora (w przypadku Recenzentów z ośrodków naukowych z zagranicy),
• Redakcja wymaga od Autora oświadczenia, iż Autor zapoznał się z uwagami Recenzenta i zastosował się do nich,
• Redakcja nie ujawnia osobom trzecim materiałów przesłanych przez autorów, a także (przed publikacją) nie wykorzystuje informacji zawartych w pracy bez wiedzy i zgody autora,
• Redakcja wymaga od autorów wskazania źródła finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów,
• Redakcja wymaga od autorów oświadczenia, że zgłoszona praca (artykuł) nie była wcześniej publikowana; w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach praca (rozdział w pracy zbiorowej) może być ponownie opublikowany za zgodą redaktora naukowego pracy i redakcji,
• Redakcja wymaga od autorów deklaracji, iż w przekazywanej do publikacji pracy nie występują zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship,
• wszelkie wykryte przez redakcję przypadki ghostwriting*, guest authorship**, honorary authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniające autorów, towarzystw naukowych, wydawców itp.),
• Redakcja wymaga od Autorów ujawnienia ich wkładu procentowego oraz wkładu poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do publikacji pracy,
• Redakcja wymaga od autorów ujawnienia konfliktu interesów, rozumianego jako występowanie związków autorek lub autorów z instytucją, przedsiębiorstwem lub urzędem publicznym, które są bezpośrednio zainteresowane lub czerpią korzyści z przyjęcia określonej interpretacji prawa; o fakcie zgłoszenia konfliktu interesów zostają poinformowani recenzenci,
praca, której autor bądź autorka zgłosili konflikt interesów, może zostać opublikowana pod warunkiem, że wskazane związki z instytucjami nie wpływają na rzetelność i prawidłowość dowodu naukowego oraz jakość przeprowadzonych badań prezentowanych w publikacji naukowej,
• Redakcja wymaga od autorów oświadczenia, że praca nie pozostaje w zależności od wkładów intelektualnych innych osób, w takim zakresie, w jakim wymaga to w świetle zasad prawa oraz etyki naukowej ujawnienia ich jako współautorów lub wyłącznych autorów, a zakres wykorzystania cudzych wkładów intelektualnych wynika z jej treści – w tym odwołań bibliograficznych uwzględniających zasady prawa cytowania określone w art. 29 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• Redakcja dba o terminowość realizacji poszczególnych etapów procesu wydawniczego.
 
* Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 
** Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 
Zasady etyczne dla Recenzentów
• Recenzent posiada dostateczną wiedzę merytoryczną w zakresie dot. przedmiotu recenzowanej pracy,
• Recenzent zachowuje poufność i nie ujawnia szczegółów recenzowanych tekstów, a także nie wykorzystuje pozyskanych w toku sporządzania recenzji informacji dla swoich korzyści,
• Recenzent zachowuje obiektywizm, stara się przekazać konstruktywne uwagi odnośnie do tekstu,
• pomiędzy Recenzentem a Autorami nie występuje konflikt interesów, a w szczególności nie występują w tym zakresie między Recenzentem a autorami bezpośrednie relacje osobiste, takie jak pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
• jeśli Recenzent został poinformowany o fakcie zgłoszenia przez autora lub autorkę konfliktu interesów (bez ujawniania jego natury), rozumianego jako występowanie związków autorki lub autora z instytucją, przedsiębiorstwem lub urzędem publicznym, które są bezpośrednio zainteresowane lub czerpią korzyści z przyjęcia określonej interpretacji prawa, jest zobowiązany ocenić w recenzji, czy – mimo zgłoszonego konfliktu – od strony naukowej tekst został przygotowany rzetelnie i zawiera obiektywne analizy oraz wyniki badań, 
• Recenzent sporządza recenzję w ustalonym terminie, informuje niezwłocznie redakcję, jeśli potrzebny jest dodatkowy czas na sporządzenie recenzji.
 
Zasady etyczne dla Autorów
• Autor deklaruje, iż w przekazywanej do publikacji pracy nie występują zjawiska ghostwriting, guest authorship, honorary authorship,
• zgłoszona przez Autora praca (artykuł) powinna być oryginalna i nie powinna być wcześniej publikowana; jeśli praca stanowi przedruk, może być opublikowana za zgodą Redakcji, lecz informacja ta musi być zaznaczona w przypisie,
• Autor – w wypadku prac współautorskich – deklaruje procentowy wkład swój oraz poszczególnych autorów w powstanie przekazywanej do publikacji pracy,
• Autor oświadcza, że jego praca nie pozostaje w zależności od wkładów intelektualnych innych  osób, w takim zakresie, w jakim jest wymagane w rozumieniu zasad prawa oraz etyki naukowej ujawnienia ich jako współautorów lub wyłącznych autorów, a zakres wykorzystania cudzych wkładów intelektualnych wynika z jej treści – w tym odwołań bibliograficznych uwzględniających zasady prawa cytowania określone w art. 29 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że jego praca opiera się lub nie opiera się na jego własnym pomyśle,
• Autor wskazuje – jeśli występują – źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów,
• Autor informuje Redakcję, czy uważa, że może zachodzić konflikt interesów rozumiany jako występowanie jego związków z instytucją, przedsiębiorstwem lub urzędem publicznym, które są bezpośrednio zainteresowane lub czerpią korzyści z przyjęcia określonej interpretacji prawa,
• Autor przed oddaniem utworu do publikacji, jeżeli zachodzi taka konieczność, zobowiązuje się dostosować jego treść do aktualnego stanu prawnego oraz faktycznego,
• Autor (lub redaktor pracy zbiorowej) zobowiązany jest zapoznać się z uwagami Recenzenta, ustosunkować się do nich i poprawić pracę, korzystając z jego wskazówek,
• Autor podpisuje stosowne oświadczenie (w przypadku pracy zbiorowej oświadczenie podpisuje Redaktor pracy zbiorowej), z którego wynika w szczególności, że uwzględnił on zalecenia Recenzenta lub – jeśli nie uwzględnił niektórych zaleceń Recenzenta – Autor bądź Redaktor zobowiązany jest napisać uzasadnienie,
• Autor deklaruje, że nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich – w tym praw autorskich i osobistych – jego oświadczenie obejmuje zarówno tekst utworu, jak i zamieszczone w nim ewentualnie przez Autora inne elementy, takie jak np. schematy, rysunki i wykresy, a także inne utwory, przekazy nie będące utworami lub ich fragmenty wykonane osobiście przez Licencjodawcę lub przez inne osoby,
• Zgłaszane badania powinny być prowadzone etycznie i odpowiedzialnie oraz powinny być zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami,
• Autorzy powinni przedstawiać wyniki swoich badań jasno, rzetelnie, bez fałszerstw lub manipulacji danymi oraz powinni dążyć do jasnego i jednoznacznego opisu swoich metod, aby ich badania mogły być potwierdzone przez innych,
• Autorstwo publikacji naukowych powinno dokładnie odzwierciedlać wkład poszczególnych osób w pracę i jej ogłoszenie,
Źródła finansowania i istotne konflikty interesów powinny być ujawniane.
 
Formularz recenzji
Oświadczenie autora o zastosowaniu się do uwag recenzentów
Oświadczenie redaktora o zastosowaniu się do uwag recenzentów
Oświadczenie recenzenta w sprawie konfliktu interesów
Deklaracja dotycząca zjawisk: ghostwriting, guest authorship, honorary authorship oraz konfliktu interesów